قوانین

قوانين مالياتى
قوانین
مالیات در اسپانیا
مطابق قانون اسپانیا فرد بنا به نوع اقامت خود باید انواع مختلفی مالیات بر حسب درآمد و سرمایه خود پرداخت کند. این درآمد میتواند حاصل کسب و کار فرد در خود اسپانیا و یا کسب و کار فرد هر جای جهان باشد. سه کد اقتصادی متفاوت ...
ادامه مطلب