ویزای پزشکی

  • مدارک رسمی از مراکز درمانی ایران که الزام درمان پزشکی را در مرکز اسپانیایی تایید کرده و به امضای پزشک مسئول با شماره نظام پزشکی رسیده باشد.
  • وقت پزشک تایید شده در اسپانیا و گواهی تخمین هزینه های درمان توسط مرکزی که بیمار در اسپانیا تحت درمان قرار خواهد گرفت.
  • اصل و ترجمه اسپانیایی مدارک سابقه بیماری و درمانی بیمار.
هزینه های درمان در اسپانیا