اقامت اسپانیا از طریق تحصیلی

یکی از روشهای جذاب و پر طرفدار اخذ اقامت اروپا اخذویزای تحصیلی از کشور  اسپانیااست . تحصیل در کشوراسپانیا  طرفداران مخصوص دارد ؛ اما به این نکته توجه کنید که مطابق قانون مهاجرت و اقامت  اساسا هیچ کشور اروپایی به متقاضیان تحصیل در کشورشان از همان ابتدا اقامت نمیدهند لذا این روش مناسب متقاضیانی که مستقیما بدنبال اخذ اقامت دائم اروپاازروش تحصیل دراسپانیا  هستند نیست اما در عین حال اخذ اقامت دائم کشورهایی مانند فرانسه؛ آلمان, انگلستان, اتریش و کشورهای تاپ اروپایی از این روش بسیار متداول وساده تر بوده و بسیاری از دانشجویان ایرانی پس از فارغ التحصیلی در کشوراسپانیا  با توجه به اینکه بیش از چهار الی پنج سال در کشوراسپانیا  تحصیل و زندگی کرده اند با شرط کاریابی واشتغال دراسپانیا  میتوانند در خواست اقامت دائم کشوراسپانیا (اقامت اروپا)  را بنمایند؛زیرا مطابق قانون کشور محل تحصیل مثلا در فرانسه یکی از شرایط ارائه اقامت فرانسه زندگی کردن در فرانسه به مدت پنج سال میباشد.اخذ اقامت کشوراسپانیا مادامیکه دانشجو هستید امکان پذیر نیست اما پس از فارغ التحصیلی و اشتغال امکان تقاضای اقامت کشوراسپانیا  (اقامت اروپا) برای شما فراهم است. لذا متقاضیان اقامت تحصیلی  دراسپانیا  صرفا در چهار چوب ویزای نشنال یا ویزای تایپ D در قالب ویزای دانشجویی میتوانند در کشوراسپانیا زندگی کننداما حتی اخذ اقامت موقت یکساله به منظور تمدید اقامت سالیانه تا افق پنج ساله در کشوراسپانیا به منظوراخذ اقامت دائم اروپا که برای سایر روشها بجز روش تحصیل متداول است برای این روش امکان پذیر نیست اما پس از فارغ التحصیلی وتنها در صورت اشتغال دراسپانیا  شرایط بسیار مطلوب و منحصر بفردی برای متقاضیان فراهم میشود تا نسبت به درخواست اخذ اقامت در کشوراسپانیا (اقامت اروپا) اقدام کنند.