اقامت از طريق ثبت بيزينس

روش های مختلف دریافت اقامت اسپانیا با ثبت شرکت

به طور کلی، دریافت اقامت ثبت شرکت در ۵ حالت مورد زیر ممکن است.

  1. در قالب راه اندازی یک شرکت جدید: که از طریق خرید یک شرکت آماده و یا ثبت یک شرکت جدید ممکن است.
  2. از طریق سرمایه گذاری مشترک: یعنی شراکت در یک شرکت اسپانیایی از طریق خرید سهام آن.
  3. به عنوان زیر مجموعه یک شرکت اسپانیایی: یعنی شرکتی تحت عنوان تابع یک شرکت اسپانیایی فعال، ثبت کنید.
  4. به صورت خود اشتغالی: خود اشتغالی یا کسب و کار انفرادی، یعنی راه اندازی یک کسب و کار، بامحوریت خودتان.
  5. افتتاح دفتر نمایندگی: همانطور که از عنوانش پیداست، یعنی ثبت شرکت در قالب افتتاح هر نوع دفتر نمایندگی در اسپانیا.

فرایند دریافت اقامت اسپانیا از این طریق ثبت شرکت، برای  هر پنج حالت ذکر شده کم و بیش یکسان است

اقامت از طریق ثبت بیزینس در اسپانیا